Home / Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

Монгол улсын Засгийн газрын 122 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”

Төрийн албан хаагчид шагнал олгох тухай журам

Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн ам нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

Төрийн алба хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам

Төрийн алба хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад  нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

Стратегий төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Хорих байгууллагын албан хаагчдад хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл олгох журам

Хорих байгууллагын алба хаагчдын ажлын онцгойн нэмэгдэл

Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах журам

Хорих байгууллага, түүний нутаг дэвсгэрийн байршил, хорих ангийн дэглэмийг батлах тухай

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 157 дугаар тогтоол

Scroll To Top